Regulamin usługi "Konsultacja z dekoratorem wnętrz"

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi „Konsultacji z dekoratorem” zawartej w Salonie łazienek Enano, ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz. 

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi „Konsultacja z dekoratorem”.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. 1
  Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. 2
  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 1. 3
  Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi konsultacji z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 1. 4
  Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 2. 5
  Konsultacje z dekoratorem – usługa, świadczona przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, zrealizowana stacjonarnie w siedzibie firmy (Salon łazienek Enano, ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz) będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi konsultacji między Klientem a Usługodawcą; 
 3. 6
  Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. 7
  Usługodawca – Enano sp. z o.o., ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz, posiadający numer NIP 554-300-66-53,
 5. 8
  Umowa o świadczenie usługi „Konsultacja z dekoratorem” – umowa o świadczenie usługi „Konsultacje z dekoratorem” zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do zrealizowania usługi „Konsultacja z dekoratorem” w wymiarze czasu wskazanym w § 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu , a Klient do zapłaty ceny;
 6. 9
  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2

Umowa o świadczenie usługi „Konsultacja z dekoratorem”.
Sposób i termin spełnienia świadczenia
usługi "Konsultacja z dekoratorem wnętrz"

 1. 1
  W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi „Konsultacja z dekoratorem wnętrz” należy wybrać na stronie Usługodawcy https://enano.pl/projekt-lazienki/umow-sie-z-dekoratorem/ dogodny termin i godzinę spotkania z dekoratorem i zapisać się podając dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail). Datę i godzinę konsultacji potwierdzi pracownik salonu drogą mailową lub telefoniczną na numer telefonu/adres e-mail wskazany przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji spotkania.
 2. 2
  Maksymalny wymiar czasu trwania usługi to 60 minut.
 3. 3
  Opłata za konsultację wynosi 300 zł i powinna być uiszczona tuż przed rozpoczęciem spotkania z dekoratorem.
 4. 4
  Jeśli Klient zdecyduje się na zakup lamp, luster, dodatków i dekoracji w Salonie łazienek Enano za min. 2000 zł brutto w ciągu 3 miesięcy od czasu realizacji usługi "Konsultacja z dekoratorem wnętrz" – koszt usługi pomniejszy kwotę zamówienia. Takiego zamówienia nie można jednak łączyć z zamówieniami w ramach usługi "Projekt łazienki gratis."
 5. 5
  Umowa o świadczenie usługi „Konsultacja z dekoratorem wnętrz” między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wniesienia opłaty za usługę.
 6. 6
  Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia „Konsultacji z dekoratorem wnętrz”, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi podmiotom trzecim.
 7. 7
  Umowa o świadczenie usługi „Konsultacja z dekoratorem wnętrz” ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas jej realizacji.
 8. 8
  „Konsultacja z dekoratorem wnętrz” odbędzie się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi „Konsultacja z dekoratorem wnętrz” będzie porozumiewał się z Klientem drogą telefoniczną lub mailową na numer telefonu/ adres e-mail wskazany przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji spotkania.
 9. 9
  „Konsultacja z dekoratorem” odbywa się wyłącznie stacjonarnie w Salonie łazienek Enano w Bydgoszczy, ul. Szajnochy 4.

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 19.09.2023 do odwołania.

>