Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Salonu łazienek Enano
www.enano.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. 1
  Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) firma ENANO SP. Z O.O., z siedzibą w Bydgoszczy ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. 2
  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:

a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;

e. politykę prywatności;

f. politykę plików cookies;

g. ochronę praw własności intelektualnej.

§ 2

Dane kontaktowe

 • Adres strony internetowej: www.enano.pl
 • Adres poczty elektronicznej: salon@enano.pl 
 • Numer telefonu: 509 700 455(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 • Adres reklamacyjny: salon@enano.pl

§ 3

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę.

b. serwis - system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.enano.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

c. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

d. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

e. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 tj. z dnia 2017.10.12);

f. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która w sposób zgodny z prawem korzysta ze strony www.enano.pl Usługodawcy;

g. Usługodawca – firma ENANO SP. Z O.O., z siedzibą w Bydgoszczy (85-738), przy ul. Karola Szajnochy 4, o numerze NIP: 554-300-66-53, REGON: 523293342, KRS: 0000990194.

h. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną.

§ 4

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. 1
  Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:

a. usługi informacyjne,

b. usługi komunikacyjne,

c. usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów.

 1. 2
  Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.
  W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności, oferowanych przez Usługodawcę produktach i usługach (formularz kontaktowy).
 2. 3
  Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z osobami kontaktowymi Usługodawcy. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których Usługodawca i Usługobiorca przekazują sobie wzajemnie wszelkie informacje związane z prowadzoną współpracą handlową:

a. indywidualna wycena

b. umów się na spotkanie

 1. 4
  Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę, jak również na pośredniczeniu w możliwości zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą transakcji przewozu towarów do klientów Usługodawcy.
 2. 5
  Korzystanie z poszczególnych usług zapewniają specjalistyczne zakładki zamieszczone na stronie www.enano.pl

§ 5

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 1
  Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

 1. 2
  W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

a. Internet Explorer w wersji Internet Explorer w wersji 8.1 lub wyższej z aktualnymi wtyczkami Flash / Java;

b. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Chrome lub Opera z aktualnymi wtyczkami Flash / Java

c. minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli, zalecana 1280x800 pikseli

d. włączona obsługa Cookies.

 1. 3
  W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. 4
  Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 3. 5
  Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowień umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą), Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. 6
  W przypadku transmisji danych przez Usługodawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 5. 7
  W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

a. nie usuwa, ani nie modyfikuje danych;

b. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania;

c. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

§ 6

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. 1
  Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. 2
  Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługobiorcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. 3
  Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 7

Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 1
  Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. 2
  Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: salon@enano.pl
 3. 3
  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. 4
  Usługodawca rozpatrzy reklamację i zawiadomi składającego reklamację o rezultacie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę.

§ 8

Polityka prywatności

 1. 1
  Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Piotr Nanowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENANO SP. Z O.O., z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Karola Szajnochy 4.
 2. 2
  Dane osobowe przekazywane nam przez Usługobiorców przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez nich zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - zwane dalej „RODO”.
 3. 3
  Dane osobowe Usługobiorców przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Usługodawcy.
 4. 4
  Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Usługobiorcy albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 5. 5
  Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną, a ich przetwarzania następuje:

a. w celu realizacji poszczególnych usług,

b. na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.

 1. 6
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak  również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 2. 7
  Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. 8
  Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej danych osobowych Usługobiorców, które niezbędne są do świadczenia danej usługi. W taki przypadku dane te będę każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi.
 4. 9
  Usługobiorca udostępnia swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
 5. 10
  Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. 11
  Usługobiorcom przysługują następujące prawa:
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia,
 • prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Sklep przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii,
 • prawo do sprostowania – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Sklep o zmianie swoich danych, o sprostowanie błędnych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały, a nie występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów statystycznych lub w związku z profilowaniem). Sprzeciw taki powinien zawierać uzasadnienie,
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
 • prawo do skargi – jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. 12
  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.enano.pl
 2. 13
  Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 7, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§ 9

Polityka plików cookies

 1. 1
  Przez korzystanie z serwisu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.
 2. 2
  Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Usługobiorcy podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. 3
  W związku z udostępnianiem zawartości serwisu przez Usługodawcę, stosuje się cookies, tj.informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Niniejsze postanowienia dotyczące cookies mają odpowiednie zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu.
 4. 4
  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c. utrzymania sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d. dostarczania Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

 1. 5
  W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c. pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu,

d. funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 1. 6
  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. 7
  Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie.
 3. 8
  Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługodawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§ 10

Ochrona praw własności intelektualnej

 1. 1
  Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. 2
  Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. 1
  W stosunku do Usługobiorców będących przedsiębiorcami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów czy przerw.
 2. 2
  Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 3. 3
  Regulamin może ulec zmianie, o czym Usługobiorcy będą informowani przez Usługodawcę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronach serwisu zmienionego Regulaminu.
 4. 4
  W odniesieniu do Usługobiorców będących przedsiębiorcami w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.
 5. 5
  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2022 r.

>